تو هنوز

تصوير بلند عشقي

كه رنگ هايت

دنياي سرد مرا

سبز و زردِ بهار و پاييزند

هنوز روياي ملكوتي

سعادتي كه شبهايم را

به تصور تو به سپيده مي رسانم

حالا باورم كن كه

زندگيم تمام تصوير تصوري از تست.